Bảng giá nội dung theo số lượng bài viết

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTF_PhJBcX_nva26s89-gSb9mYR2zuKYtVJe8UaCl1O_p6rCxoWJf6MMsBFzwAQPA/pub